درباره ما

Islamic Republic regime in Iran came to power in 1979 with the “leadership” of Ayatollah Khomeini. He was supported by western powers including US and France in order to throw out Shah of Iran. Propaganda and false pretenses were a big part of their means to accomplish the victory. But what the west didn’t know was they were creating a monster. A monster that’s merciless, lies and doesn’t even flinch to kill its own citizens since its inception.

In the past four decades they have spent millions of dollars to form and shape the minds of public according to their narrative. Many reporters and “experts” in western media are part of their group. They have made it impossible for the real voice of Iranians be heard by the outsiders.

در چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی میلیونها دلار خرج کرده است تا افکار عمومی داخلی و خارجی را آنگونه که می خواهد هدایت کند و اخبار دروغ پخش می کند. بسیاری از گزارشگران و متخصصان امور ایران در غرب مهره های ج. ا . بوده و کار را برای رساندن صدای مردم عادی و حقیقت به دنیا بسیار سخت کرده است. IranTrue.com را برای مقابله با این نابرابری و نشان دادن حقیقت به دنیا در مورد ایران راه اندازی کردیم. اخبار و مقالات ما همه زمینه ها را پوشش خواهد داد. از سیاست تا حقوق بشر و… این وبسایت یه هیچ گروه یا مسلکی تعلق نداشته و صرفا محلی برای درج حقیقت است.

We appreciate your help in our journey by promoting the truth and sending us your stories, based on facts and with evidence of course.

To contact us, please browse the many options here.