بحران تماشاچی


ماههاست که زمان اجرای نمایش را میدانیم. آبان ۹۸ میدانستیم. در نیزارهای ماهشهر و کوچه های مهرشهر که همه لکه ها خونین بودند میدانستیم. آنروز که با هلی کوپتر و تک تیرانداز در مراسم چهلم جانباختگانمان حاضر شده بودند میدانستیم.

وقتی ۱۷۶ نفر از عزیزانمان را از آسمان به آسمانها فرستادند هم میدانستیم که دو روز دیگر انتخابات به روی صحنه خواهد رفت. حالا هم چند هفته است که راه افتاده اند و بلیت پیش فروش میکنند.

پیشوایشان التماس میکند و خود را به هر دری میزند تا برای اجرای نمایش تماشاچی جمع کند. وقتی متوجه میشود سالن نمایش سرد و خالی خواهد بود به بازیگران تئاترش قوت قلب میدهد که نگران نباشند، او «کار خود را بلد است».

بلافاصله سخنگوی ارگانی که متعلق به خود خامنه ای است (شورای نگهبان) در برابر دوربین نرخ مشارکت انتخاباتی را اعلام میکند که هنوز دو روز به نمایشش مانده.

آنها هم میدانند. مدتهاست که میدانند.

همیشه میدانستند که جز همین مردمی که به خاک و خون کشیده اند تماشاگری به نمایش تکراری و سردشان نخواهد آمد. وقتی یک صدا سه روز متوالی چشم در چشم جهانیان دروغ میگفتند هم میدانستند که دیگر هیچ حاکمی با ۲۰٪ نمیتواند کلمه ی «مردم» را به زبان بیاورد. به همین خاطر آنطور که هم اکنون مشخص شده است قرار بر این است که تعداد تماشاچیان را هرطور که شده«به ۵۰٪ نزدیک کنند».

Photo by Lioyd Dirks

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here