برچسب: سازمان ملل متحد

    جنایات پساهلی‌کوپتری رئیسی در ایران و تسلیت به وقت نیویورک

    رئیسی تا زمانی که زنده بود مرتکب جنایات بسیاری شد. بعضی از آنها «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند. اما این مطلب قصد پرداختن به...

    Follow us

    خانهبرچسب هاسازمان ملل متحد