ما، گروهی مستقل، که خیلی وقت است برای مبارزه بر علیه شبکه‌ی گسترده و پیچیده‌ی پروپاگاندای جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران اینجا هستیم؛ از مردم و با مردم

© All Rights Reserved By IranTrue